google


iklan

Selasa, 27 Maret 2012

soal bahasa jawa kelas IX

1. Naskah kang isine pituduh-pituduh pangripta, pacelathon paraga, serta katrangan kang magepokan karo latar lan suasana panggung diarani……. 2. Apa tegese casting lan improvisasi jroning drama? 3. Drama binangun saka 3 (telung) perangan, sebutna lan wewehana katrangan sacukupe! 4. Apa bedane solilokui lan aside? 5. Jlentrehna (terangna) bedane pranata cara lan pamedhar sabda! 6. Amrih bisane dadi pranata cara kang apik bisa digayuh kanthi gladhen lan sarat laku pitung perkara kanga ran “ Saptama Pangolahing Raga” Apa tegese magatra, maraga lan matanggap jroning laku kasebut? 7. Sebutna tugas jejibahane pranata laksitaning adicara ! 8. Wacanen paragraph iki kanthi setiti ! Seumpama para siswa gelem sinau nabuh gamelan ateges kudu gelem kaiket dening tatanan kang baku tinamtu. Umpamane bab cara trapsila lungguhe nyekele tabuh, lirih rempek larah-larah panuthuke, lan sakpiturute. a. Paragraph kasebut kalebu pola pikir apa? b. Gagasan baku paragraph kasebut……… 9. Tulisen ukoro ing ngisor iki nganggo aksara jawa! Bocah-bocah padha sinau basa jawa kanggo ngadhepi ulangan tengah semester. 10. Wacanen sing titi ukara kang tinulis nganggo aksara jawa iki, banjur salinen nganggo aksara / huruf latin !

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

iklan